• Type:
  • Category:
    Country:
  • Pricing:
  • Average Rating:

La Resurreccion Parish (Victoria)

Start Tour
Share

Details

Founded 1944

Feast Day: Easter Sunday

Facebook Page: https://www.facebook.com/laresurreccion.parish

Pagbasa (Mt 28:1-2, 5-6)

Makaraan ang Araw ng Pamamahinga, sa pagbubukang-liwayway nang unang araw ng sanlinggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Hesus. Biglang lumindol nang malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, iginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw nivon. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, “Huwag kayong matakot; alam kong hinahanap ninyo si Hesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya’y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo’t tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya.” Hindi katapusan ang libingan. Hindi katapusan ang kamatayan. Si Hesus ay muling nabuhay. Marahil marami ang nakakaramdam na tila baga binabalot tayo ngayon ng dilim, at tila walang liwanag na naaninag sa kinabukasan. Ang totoo, may bagong liwanag na naghihintay, may bagong buhay sa hinaharap. Salamat sa Diyos dahil ang pagkakaroon ng bakuna ay nagdudulot ng liwanag ng pag-asa para sa ating lahat.May bagong buhay sa muling pagkabuhay ni Kristo. May bagong simula sa pagtutulungan ng iba’t ibang eksperto at bansa sa buyong mundo. Panginoon, puspusin mo ng pag-asa ang aming mga puso. Akayin mo kami sa tagumpay ng muling pagkabuhay. Gawin mo kaming matatag upang manatiling tapat sa iyo hanggang sa wakas. Amen.

Tour Host

No reviews of La Resurreccion Parish (Victoria)
Leave First Review

Reviews for La Resurreccion Parish (Victoria)

There are currently no reviews for La Resurreccion Parish (Victoria)
Scroll to top